قرارداد جنسی

مفاد و جزئیات قرارداد جنسی بین زوج ها

باید قبل از شکل گیری عقد روی قرارداد جنسی توافق شده باشد یعنی به عنوان آخرین مرحله شناخت قبل از ازدواج و زمانی که همه بررسی ها انجام شده باید…

اصول رابطه جنسی

اصول رابطه جنسی موثر و لذت بخش

دومین اصل در رابطه جنسی صحیح دو سویه بودن آن است. دو سویه بودن به معنای فعال بودن هر دو نفر در رابطه جنسی است. بسیاری از اعتراضات کسانی که…