سکس تراپی

زنان در سکس - چرا بعضی زنان در سکس منفعل هستند؟

چرا بعضی زنان در سکس منفعل هستند؟

ما 6 ماه است که ازدواج کردیم ولی همسرم قبل از شروع رابطه جنسی هیچ میلی برای داشتن رابطه از خود نشان نمی دهد. او در هنگام سکس هم هیج…