هنر خوب زندگی کردن

یاد گرفتن “هنر خوب زندگی کردن”

کتاب هنر خوب زندگی کردن 52 فصل کوتاه دارد که در هر یک از این فصل ها به میان برهایی برای رسیدن به موفقیت و ثروت اشاره شده است. موسسه…

هنر شفاف اندیشیدن

به “هنر شفاف اندیشیدن” آراسته شویم

رولف دوبلی در کتاب خود سعی کرده درباره خطاهایی صحبت کند که جلوی تفکر و رفتار منطقی انسان را گرفته و موجب غلبه بی منطقی در زندگی و جهان ما…