هنر شفاف اندیشیدن

به “هنر شفاف اندیشیدن” آراسته شویم

رولف دوبلی در کتاب خود سعی کرده درباره خطاهایی صحبت کند که جلوی تفکر و رفتار منطقی انسان را گرفته و موجب غلبه بی منطقی در زندگی و جهان ما…