هنر شفاف اندیشیدن

به “هنر شفاف اندیشیدن” آراسته شویم

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]رولف دوبلی در کتاب خود سعی کرده درباره خطاهایی صحبت کند که جلوی تفکر و رفتار منطقی انسان را گرفته و موجب غلبه بی منطقی در…