قرارداد جنسی

مفاد و جزئیات قرارداد جنسی بین زوج ها

باید قبل از شکل گیری عقد روی قرارداد جنسی توافق شده باشد یعنی به عنوان آخرین مرحله شناخت قبل از ازدواج و زمانی که همه بررسی ها انجام شده باید…