ازدواج

لزوما کامل ترین فرد مناسب ترین همسر نیست

در انتخاب همسر باید به دنبال فردی باشیم که متناسب ترین فرد با ویژگی های شخصیتی، خانوادگی اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی مان باشد نه اینکه در پی کامل ترین فرد…