ادراری 0 1 - راه‌های کنترل شب ادراری کودکان

راه‌های کنترل شب ادراری کودکان

تعریف کردن قصه‌هایی که در آنها باران و طوفان و دریا وجود دارد ممکن است باعث شب ادراری شود به همین دلیل بهتر است قصه‌هایی از سرزمین‌های کویری و کوهستانی…