دستبند زندان

تأثیر مداخلات روانشناختی در کاهش جرم

با توجه به این که بزهکاری ریشه روانشناختی دارد و مشکلاتی در دوران کودکی یا مسایل ژنتیکی در ایجاد بزهکاری نقش دارند، لازم است رویکرد ما به بزه از نگاه…