سرطان پستان

تأثیر نوع رژیم غذایی در سرطان پستان

در امریکا آمار نشان می دهد که یک نفر از هر ۹ نفر زن امریکائی روزی گرفتار سرطان می شود و سرطان پستان پس از سرطان ریه دومین بیماری مهلك…