jangal 5 1 - پاییز رویایی جاده اسالم به خلخال

پاییز رویایی جاده اسالم به خلخال

بعضی ها به جاده اسالم به خلخال لقب رویایی ترین جاده جنگلی ایران را داده اند؛ جاده ای که در بهار و پاییز زیبایی های طبیعی منحصر به فردی دارد….