Destiny2

وقتی زمان مطابق عادت جلو نمی رود

شخصیت فیلم طبق روال هر روز در زمان مشخصی بیدار شده و پس از پوشیدن لباس هایش به سمت آشپزخانه رفته و صبحانه ای برای خود آماده میکند و سپس…