ور - وقتی آتش حسادت "شعله ور" می شود

وقتی آتش حسادت “شعله ور” می شود

شعله ور داستان زندگی مردی به نام فرید است که در سنین میانسالی هنوز به جایی که می خواسته نرسیده و در بحران هویت دست و پا می زند.  …