27 بار تقاضای طلاق

بفرمایید کتک به دعوت رسانه ملی!

این مرد علیرغم خشونتی که در طی حداقل بیست سال زندگی داشته، با افتخار خود را عاشق همسرش معرفی می کند و رفتارهای خشونت آمیز خود و کوتاه آمدن های…