وقت مشاوره دکتری

75,000تومان

توضیحات

برای سهولت رزرو وقت مشاوره برای همکاران دکتری این وقت خریداری شده و سپس با شماره  ۷۷۴۳۰۱۶۳ جهت هماهنگی زمان تماس گرفته شود. این مبلغ بابت ۴۵ دقیقه وقت مشاوره همکاران دکتری می باشد.